1. Giới Thiệu

Chúng tôi, Diễn Đàn Việc Làm Nha Trang tại tuyennhansu.com.vn, cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách riêng tư này mô tả các loại thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn và/hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cũng như cách thức chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin đó.

2. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân và không cá nhân về bạn. Thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, số điện thoại, và lý lịch nghề nghiệp. Thông tin không cá nhân có thể bao gồm thông tin về cách thức và thời gian sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Cách Thức Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi;
  • Cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn;
  • Giao tiếp với bạn về dịch vụ, bao gồm cả cập nhật và thông báo;
  • Phân tích sử dụng dịch vụ để cải thiện chất lượng dịch vụ.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Có sự đồng ý của bạn;
  • Để tuân thủ luật pháp hoặc quy định pháp luật;
  • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc người dùng khác.

5. Bảo Mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ không được phép.

6. Quyền của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách riêng tư này hoặc cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

7. Thay Đổi Chính Sách Riêng Tư

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách riêng tư này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách này để được thông tin về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].